Sanayi Mh. Kozalı Sk. Çarşı Yapı Sitesi E Blok No:6 İzmit
TR | EN

KLİMA SANTRALLERİ/VAV/CAV

ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA VE KLİMA UYGULAMALARI

Klima Santralleri atmosferden alınan taze havanın çeşitli koşullandırmalardan sonra mahale gönderilmesini sağlayan cihazlardır. Genel olarak 3 tipte incelenebilir.

A-)Karışım Havalı Klima Santrali : Karışım havalı klima santrali egzoz havasını istenen miktarda taze hava ile karıştırabilen santraldir.

Bu santrallerde egzoz havası dış havaya göre konfor seviyesine yakın olduğu durumlarda egzoz havası taze havaya karıştırılır ve taze hava damperi kısılarak dışarıdan daha az taze hava alınır ve hava daha az soğutulacağı için enerjiden tasarruf edilmiş olur.

Bu tip santraller egzoz havasını temiz havayla karıştırıp mahale tekrar önderdiği için bazı mahallerde kullanılamazlar. Bu mahallere örnek olarak

·         Egzoz havasının zehirli olduğu yerler. ( Hastaneler, İlaç Fabrikaları v.b)

·         Mutfak’lar.

·         Egzoz havasının kirli olduğu yerler

B-)Isı Geri Kazanımlı Klima Santrali : Isı geri kazanımlı klima santralinde egzoz havası ile taze hava fiziki olarak birbirine karışmadan ısı geri kazanım hücresinde birbirlerine enerjilerini vererek havayı koşullandırır. Bu sayede ortama alınan hava ısınırken kalitesi değimemiş olur.

C-)Taze Havalı Klima Santrali : Atmosferden aldığı havayı şartlandırarak mahale gönderen klima santralidir. Bu tip klima santrallerinde vantilatör ve aspirator hücresi farklı yerlerde olabilir.

1.000- 110.000 m³/h debi aralığında imalat, 12 değişik model ve geniş seçim yelpazesi ile modüler sistem sayesinde demonte yapılabilme, kolay nakledilme ve monte edilebilme özelliğine sahiptir.

 

D-) VAV (Değişken Hava Hacimli Sistemler)

Değişken Hava Hacimli (Debili) (VAV- Variable Air Volume) hava çıkış üniteleri (terminal), basınçtan bağımsız olarak hava hacmini hassas olarak ölçer ve kontrol eder. Isı yüküne bağlı olarak hava hacmini kontrol eder. Bu tip hava çıkış ünitelerine “VAV terminali”, “VAV Kutusu” ya da “VAV Ünitesi” denir.

Bu tip sistemlerden istenen teknik özellikler:

·         Sistemin verimli çalışması için VAV kutusunda basınç kayıpları düşük olmalıdır.

·         Odanın tavanına yerleştirileceği için, konfor koşulları bakımından ses seviyesinin olabildiğince düşük olması beklenir.

·         Yer durumu ve yerleştirme kolaylığı için boyutları küçük olmalıdır.

·         Damper kanatlarının şekli önemlidir. Oval biçimli damper kanatları doğrusal (lineer) kontrol karakteristiği için uygundur.

·         Ek ısıtma bataryası seçenekli hava dağıtım kutusu (plenum).

Değişken hava debili hava çıkış ünitelerinin(VAV) çalışma prenibi şöyledir. Odada bulunan kişi oda ısısını termostat vasıtasıyla ayarlar, ondan sonra VAV ünitesi, oda ısısını sabit tutmak için, belirlenmiş en düşük ve en yüksek hacim değerleri içinde kalarak, hava hacmini değiştirir. Eğer iç ve/veya dış ısı yükü yükselirse, besleme hava hacmi yükselir. Isı yükü düştüğü zaman, besleme hava hacmi azalır. Isı yükü, en düşük hava hacminde sağlanan oda sıcaklığının altına düşerse, VAV kontrolü ek ısıtma bataryasını devreye sokar ve besleme havasını ısıtarak oda sıcaklığını ayı düzeyde kalmasını sağlar.

Değişken hacimli bir sistemde hava çıkışı tam doğrusaldır. Odaya beslenen hava miktarı teorik olarak %0 ile 100 arasındadır. Ancak pratikte bu aralığının %40 ile 100 arasında olması beklenir.

VAV ünitesi seçilirken en düşük hava hacmi için iki ölçüt çok önemlidir. Bunlar ;en düşük gerekli taze hava miktarı ve besleme dağıtıcısının yeterli hava dolaşımı yaratabileceği en düşük hava miktarıdır. Ayrıca besleme havasının yayıcılardan çıkış hızı da dikkate alınmalıdır. Odaya beslenen hava miktarı ve havanın çıkış hızı gerekenden çok düşük olursa odadaki hava dağılımı ve hareketi yeterli olmaz. Besleme havası dağıtıcıdan çıkınca oda içinde yayılamadan aşağıya doğru düşer ve odanın bu bölümünde hava hareketi olurken diğer bölgelerde hava durgun halde kalır. İstenilen konfor koşulları sağlanamaz.Bu durumun tersi olarak odaya beslenen hava miktarının ve hızının yüksek olması odada insanların kullandıkları ortamlarda rahatsız eden hava akımlarına neden olur.

Isıl konfor, sadece değişken hava sıcaklığı sağlayabilen hava yayıcılarının seçimine bağlı değildir. Bunun yanı sıra hesaplanan iç ve dış ısı yükleri esas alınarak odaya beslenmesi gereken en yüksek hava hacmi de doğru olarak belirlenmelidir. Son olarak iyi bir hava dağıtımı için VAV ünitesinin istenen gerekleri karşılayacak özelliklere ve kapasiteye sahip olması gerekir. Aynı zamanda hava dağıtıcıların tavandaki yerleşim planları da hava dağıtımını etkiler. Besleme havasının ve VAV ünitesinin özellikleri yeterli olsa da uygun yerleştirilmemiş hava dağıtıcılar yetersiz hava beslenmesine neden olur.

Sistem seçiminde dikkat edilecek diğer hususlar:

·         %100 taze dış ortam havasıyla besleme olanağı,

·         Bağımsız kontrol olanağı,

·         Yüksek konfor seviyesi,

·         Geçiş mevsimlerinde serbest soğutma (free cooling) olanağının verimli kullanımı,

·         Düşük ses seviyesi

·         Küçük boyutlar ve yerleştirme işlemlerinin kolay olması,

·         Hava dağıtım kutusu (plenum) kullanılması gerektiğinde esnek odaların kullanılması

·         Cihazın yaşam süresi (yaklaşık 20-25 yıl olabilir),

·         Bakım gerektirmemesi,

·         VAV ünitesi ve bütün donanımların tek bir sağlayıcıdan alınması; sağlayıcının sistemin tümünden sorumlu olması.

E-)Sabit Hava Hacimli Sistemler (CAV)

Sabit Debili Sistemlerde (CAV- Constant Air Volume) hava terminali, basınçtan bağımsız olarak sabit debide besleme havası sağlar. Bu tip hava terminaline “CAV terminali”, “CAV Kutusu” ya da “CAV Ünitesi” denir.

CAV terminali bir odaya yapılan besleme havasını, oda yükünden bağımsız olarak düzenler. Bu tip sistemlerde ortama beslenecek hava miktarı daha önceden sabitlenir.

Bu tip sistemlerden istenen teknik özellikler:

·         Sistemin verimli çalışması için CAV kutusunda basınç kayıpları düşük olmalıdır.

·         Odanın tavanına yerleştirileceği için, konfor koşulları bakımından ses seviyesinin olabildiğince düşük olması beklenir.

·         Yer durumu ve montaj kolaylığı bakımından boyutları kü- çük olmalıdır.

·         Damper kanatlarının şekli önemlidir. Oval biçimli damper kanatları lineer kontrol karakteristiği için uygundur.

·         CAV kutularının hava debisi fabrikada ayarlanır. Ancak montajdan sonra yerinde gerektiğinde tekrar ayarlanabilmelidir. Bu ayarlama miktarının sabit fabrika ayarına göre % ± 10 olması uygundur.

Sabit hava debili hava çıkış ünitelerinin(CAV) çalışma prenibi şöyledir. CAV üniteleri odadaki asma tavana yerleştirilir ve bir kanalla ana besleme hava kanalına bağlanır. Odadaki ısı yükündeki değişikliklere göre odaya beslenen havanın, odayı daha fazla soğutmaması için ısıtılması gerekir. Bunun için CAV terminalinin dışına, ihtiyaca gör iki-üç çıkışı olan bir hava dağıtım kutusu (plenumun) yerleştirilir. Soğuk besleme havası bu kutunun içindeki elektrikli veya sıcak sulu yeniden ısıtma bataryasından geçirilerek ısıtılır. Isıtma bataryası ayarlanabilir ve sıcaklık sensörlü bir termostat ile kontrol edilir. Oda sıcaklığı ayar değerinin altına dü- şünce ısıtma bataryası devreye girer, besleme havasını ısıtır ve oda sıcaklığı ayar değerine yükselince devreden çıkar. CAV ünitesinden çıkan besleme havası, üniteye sese karşı yalıtılmış esnek bir boruyla bağlanan ve tavana yerleştirilen bir veya birden çok difüzöre gelir ve buradan odaya girer.

 

CAV terminalleri seçilirken düzgün çalışması için difüzörler için gereken minimum hava miktarı dikkate alınmalıdır. Odaya beslenen hava miktarı gerekenden çok düşük olursa odadaki hava yayılımı ve hareketi yeterli olmaz. Besleme havası difüzörden çıkınca oda içinde yayılamadan aşağıya doğru düşer ve odanın bu bölümünde hava hareketi olurken diğer bölgelerde hava durgun halde kalır. İstenilen konfor koşulları sağlanamaz.

Isıl konfor, sadece değişken hava sıcaklığı sağlayabilen difü- zörlerin seçimine bağlı değildir. Bunun yanı sıra hesaplanan iç ve dış ısı yükleri esas alınarak odaya beslenmesi gereken sabit hava debisi de bilinmelidir.

Uygun bir seçim için, besleme havasının difüzörlerden çıkış hızı da dikkate alınmalıdır. Minimum hava debisi ve düşük hava hızı odada düzgün bir hava yayılımı için yetersiz kalır ve odanın bazı bölgelerinde durgun hava kalırken, yüksek hava miktarı ve yüksek hava hızı odada insanların kullandıkları ortamlarda rahatsız eden hava akımlarına neden olur. Son olarak iyi bir hava dağıtımı için CAV terminalinin istenen gerekleri karşılayacak özelliklere ve kapasiteye sahip olması gerekir. Aynı zamanda difüzörlerin tavandaki yerleşim planları da hava dağıtımını etkiler. Besleme havasının ve CAV ünitesinin özellikleri yeterli olsa da uygun yerleştirilmemiş difüzörler yetersiz hava beslenmesine neden olur.

Sistem seçiminde dikkat edilecek diğer hususlar:

·         %100 dış ortam havasıyla besleme olanağı,

·         Montaj işlemlerinin kolay olması

·         Debi ayarının kolay yapılması ve bakım gerektirmemesi

·         Ortalama konfor seviyesi

·         Cihazın ömrü (yaklaşık 20-25 yıl olabilir)

·         CAV ünitesi ve bütün donanımların tek bir sağlayıcıdan alınması; sağlayıcının sistemin tümünden sorumlu olması.

HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖRLER }}

HÜCRELİ ASPİRATÖR VE VANTİLATÖRLER

A-) Hücreli Aspiratörler :

Hücreli aspiratörler i&...

Devamı
KLİMA SANTRALLERİ/VAV/CAV }}

KLİMA SANTRALLERİ/VAV/CAV

Klima Santralleri atmosferden alınan taze havanın çeşitli koşullandırmalardan sonra mahale...

Devamı
VRF UYGULAMALARI }}

VRF UYGULAMALARI

VRF, Değişken Soğutucu Akışkan Debisi anlamına gelmektedir. Bir dış ünite ile birden fazla i...

Devamı
Split / Multi-Split Klima Uygulamaları }}

Split / Multi-Split Klima Uygulamaları

Soğutma sistemi elemanlarının iki ve ya daha fazla gövde içinde yerleştirilmesi ile o...

Devamı
Kanallı Tip Klimalar }}

Kanallı Tip Klimalar

Kanal ve menfezler yardımı ile hava dağılımı sağlayan klima türlerine kanallı t...

Devamı
ÇATI TİPİ KLİMALAR (ROOF-TOP) }}

ÇATI TİPİ KLİMALAR (ROOF-TOP)

Rooftop (Çatı tipi, paket tipi), dış ünite ve iç ünitenin bir arada topla...

Devamı